REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení
Ing. Jan Šolta, IČO 07905424, se sídlem K dolům 2068/2, 143 00 Praha 4, vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – školení a mentoring
Zákazník má právo podat u Ing. Jana Šolty reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:
– Způsobu výuky lektora
– Metodického obsahu akce
– Organizace akce
Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Ing. Jan Šolta, K dolům 2068/2, 143 00 Praha 4 nebo e-mailem na solta@shop4experience.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
– Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
– Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
– Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
– Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti
Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena Ing. Janu Šoltovi.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:
Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:
– Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
– Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2019 a platí za upřesnění obchodních podmínek Ing. Jana Šolty – obchodní podmínky jsou k dispozici zde.